Czym się zajmujemy?

Zajmujemy się:

  • diagnozą psychologiczną,
  • terapią behawioralną (zajęcia indywidualne, wspieranie dziecka w grupie),
  • wspieraniem rodziców i pedagogów naszych podopiecznych.

Pomagamy dzieciom z:

  • całościowymi zaburzeniami rozwojowymi tj. Autyzm, Zespół Aspergera,
  • opóźnionym rozwojem psychofizycznym,
  • zespołami genetycznymi,
  • zaburzeniami ekspresji mowy,
  • niedostosowaniem społecznym,
  • lękiem społecznym,
  • selekcją jedzenia.

Jak przebiega terapia?

Terapia prowadzona jest w nurcie behawioralnym, w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania. Terapia behawioralna jest metodą pracy opierającą się na naturalnych prawach rozwoju oraz prawach uczenia.

Indywidualne podejście jest niezbędne w przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z zaburzeniami rozwojowymi, które często rozwijają się mniej harmonijnie lub w innym tempie niż ich rówieśnicy, bądź przejawiają zachowania niepożądane tj. agresja. Terapia poprzedzona jest gruntowną diagnozą i oceną funkcjonalną (ocena funkcjonowania dziecka w środowisku domowym/ przedszkolnym/ szkolnym, sposobu zachowania w poszczególnych sytuacjach oraz jego przyczyn, analiza mocnych i słabych stron dziecka, określenie jego zainteresowań i preferencji). Oddziaływania terapeutyczne dostosowane są do właściwości rozwojowych dziecka oraz jego potrzeb. Na podstawie tego co dziecko lubi, czym się interesuje budowany jest system motywacyjny potrzebny do nauki umiejętności niezbędnych dziecku do lepszego funkcjonowania i wszechstronnego rozwoju.

Program tworzy uporządkowaną całość. Każde zadanie główne rozbite jest na poszczególne kroki (poziomy trudności). Poziom zadania dopasowywany jest do aktualnego poziomu funkcjonowania dziecka, w taki sposób, aby zapewnić mu szansę sukcesu i ułatwić opanowanie kolejnego poziomu. Program terapeutyczny obejmuje wszystkie sfery, w których dziecko potrzebuje wsparcia poczynając od nauki naśladowania, zabawy, mowy, komunikacji, czynności samoobsługowych, rozwijania motoryki dużej i małej, umiejętności szkolnych (czytanie, pisanie czy liczenie), rozwiązywania konfliktów, asertywności, odpowiedzialności, rozumienia emocji i sytuacji społecznych, radzenia sobie z zastałymi zmianami, planowania własnej pracy, organizacja czasu wolnego, budowanie wiedzy o świecie, tworzenie prawidłowych nawyków. Celem terapii jest całościowy rozwój dziecka, wspieranie go w nabywaniu szeroko rozumianej samodzielności oraz integracja z jego środowiskiem społecznym.

W pracy z zachowaniami niepożądanymi opieramy się na ocenie funkcjonalnej. Każde zachowanie, również te agresywne i autoagresywne, ma swoją funkcję. Służy zaspokojeniu jakiejś potrzeby. Zachowanie to powstało w wyniku procesu uczenia. Dziecko nauczyło się, że dane zachowanie przynosi określony rezultat (np. dostarcza uwagi innych, pozwala na otrzymanie przedmiotu, na którym mu zależy lub uniknąć zrobienia czegoś na co nie ma ochoty). Gdy odkryjemy funkcję danego zachowania będziemy mogli nauczyć dziecko jak w akceptowalny społecznie sposób uzyskać to czego potrzebuje.

Telefon

+48 600 931 619

Gdzie pracujemy?

Prowadzimy terapie w szkołach
oraz terapie indywidualne
na terenie Gdańska, Gdyni i Sopotu.